TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~43% done).

The TabControl:

Using the WPF TabControl

Tab control wpf cho phép bạn phân chia giao diện của bạn thành các vùng khác nhau, mỗi vùng có thể được truy cập bằng việc kích vào tiêu đề trên tab, thường đặt ở vị trí trên đầu của control. Các tab control thường được sử dụng cho các ứng dụng Windows nói chung và thậm chí cho các ứng dụng riêng của Windows như hộp thoại files, folders,...

Giống như hầu hết các control wpf khác. Tab control là rất dễ để bắt đầu. Dưới đây là một ví dụ rất cơ bản.

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Misc_controls.TabControlSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="TabControlSample" Height="200" Width="250">
  <Grid>
    <TabControl>
      <TabItem Header="General">
        <Label Content="Content goes here..." />
      </TabItem>
      <TabItem Header="Security" />
      <TabItem Header="Details" />
    </TabControl>
  </Grid>
</Window>

Như bạn thấy, mỗi tab được đại diện với một thành phần TabItem nơi mà chữ được hiển thị lên, nó được điều khiển bởi thuộc tính Hearder Phần tử TabItem lấy từ lớp ContentControl, điều đó có nghĩa là bạn có thể định nghĩa một phần tử riêng biệt bên trong nó mà sẽ được hiển thị nếu tab được kích hoạt(như ảnh chụp). Tôi sử dụng 1 label trong ví dụ này, nhưng nếu bạn muốn thay thế nhiều hơn một control bên trong của tab, chỉ cần sử dụng 1 trong số các bảng với các controls con nằm trong nó.

Customized headers

Once again, WPF proves to be extremely flexible when you want to customize the look of your tabs. Obviously the content can be rendered any way you like it, but so can the tab headers! The Header property can be filled with anything you like, which we'll take advantage of in the next example:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Misc_controls.TabControlWithCustomHeadersSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="TabControlWithCustomHeadersSample" Height="200" Width="250">
  <Grid>
    <Grid>
      <TabControl>
        <TabItem>
          <TabItem.Header>
            <StackPanel Orientation="Horizontal">
              <Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/bullet_blue.png" />
              <TextBlock Text="Blue" Foreground="Blue" />
            </StackPanel>
          </TabItem.Header>
          <Label Content="Content goes here..." />
        </TabItem>
        <TabItem>
          <TabItem.Header>
            <StackPanel Orientation="Horizontal">
              <Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/bullet_red.png" />
              <TextBlock Text="Red" Foreground="Red" />
            </StackPanel>
          </TabItem.Header>
        </TabItem>
        <TabItem>
          <TabItem.Header>
            <StackPanel Orientation="Horizontal">
              <Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/bullet_green.png" />
              <TextBlock Text="Green" Foreground="Green" />
            </StackPanel>
          </TabItem.Header>
        </TabItem>
      </TabControl>
    </Grid>
  </Grid>
</Window>

The amount of markup might be a bit overwhelming, but as you can probably see once you dig into it, it's all very simple. Each of the tabs now has a TabControl.Header element, which contains a StackPanel, which in turn contains an Image and a TextBlock control. This allows us to have an image on each of the tabs as well as customize the color of the text (we could have made it bold, italic or another size as well).

Controlling the TabControl

Sometimes you may wish to control which tab is selected programmatically or perhaps get some information about the selected tab. The WPF TabControl has several properties which makes this possible, including SelectedIndex and SelectedItem. In the next example, I've added a couple of buttons to the first example which allows us to control the TabControl:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Misc_controls.ControllingTheTabControlSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="ControllingTheTabControlSample" Height="300" Width="350">
  <DockPanel>
    <StackPanel Orientation="Horizontal" DockPanel.Dock="Bottom" Margin="2,5">
      <Button Name="btnPreviousTab" Click="btnPreviousTab_Click">Prev.</Button>
      <Button Name="btnNextTab" Click="btnNextTab_Click">Next</Button>
      <Button Name="btnSelectedTab" Click="btnSelectedTab_Click">Selected</Button>
    </StackPanel>
    <TabControl Name="tcSample">
      <TabItem Header="General">
        <Label Content="Content goes here..." />
      </TabItem>
      <TabItem Header="Security" />
      <TabItem Header="Details" />
    </TabControl>

  </DockPanel>
</Window>
using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;

namespace WpfTutorialSamples.Misc_controls
{
	public partial class ControllingTheTabControlSample : Window
	{
		public ControllingTheTabControlSample()
		{
			InitializeComponent();
		}

		private void btnPreviousTab_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			int newIndex = tcSample.SelectedIndex - 1;
			if(newIndex < 0)
				newIndex = tcSample.Items.Count - 1;
			tcSample.SelectedIndex = newIndex;
		}

		private void btnNextTab_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			int newIndex = tcSample.SelectedIndex + 1;
			if(newIndex >= tcSample.Items.Count)
				newIndex = 0;
			tcSample.SelectedIndex = newIndex;
		}

		private void btnSelectedTab_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			MessageBox.Show("Selected tab: " + (tcSample.SelectedItem as TabItem).Header);
		}
	}
}

Như bạn có thể thấy, tôi đã dán vào phần chân của giao diện một dãy nút. Hai cái nút đầu tiên cho phép người sử dụng di chuyển đến các Tab phía trước và phía sau, trong khi Tab cuối cúng sẽ biểu thị thông tin về Tab đã được chọn, như hình minh họa.

The first two buttons uses the SelectedIndex property to determine where we are and then either subtracts or adds one to that value, making sure that the new index doesn't fall below or above the amount of available items. The third button uses the SelectedItem property to get a reference to the selected tab. As you can see, I have to typecast it into the TabItem class to get a hold of the header property, since the SelectedProperty is of the object type by default.

Summary

The TabControl is great when you need a clear separation in a dialog or when there's simply not enough space for all the controls you want in it. In the next couple of chapters, we'll look into some of the possibilites there are when using the TabControl for various purposes.

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!